સમાજ ધર્મ
4
ગુજરાતિ ક્રિસ્ચન
બ્લોગમાં જિસસ ક્રાઇસ્ટ અને ક્રિસ્ચન ઘર્મ વિષે જાણકારી.
બી.એ.પી.એસ. - સ્વામીનારાયણ સંસ્થા
બી.એ.પી.એસ. - સ્વામિનારાયણ સંસ્થાની વેબસાઈટનો ગુજરાતી વિભાગ.
યહોવાના સાક્ષીઓ
બાઈબલના અભ્યાસ માટેની પુસ્તિકા નો ગુજરાતી અનુવાદ. ( PDF ફોરમેટમા).
સ્વર્ગારોહણ
યોગેશ્વરજી અને મા સર્વેસ્વરી ના જીવન અને સંદેશ પર આધારીત સાઈટ. અહીં યોગેશ્વેરજીના પુસ્તકો, ભજનો, કવિતાઓ ઉપરાંત ઉપનિષદ, મહાભારત, રામચરિતમાનસ, સરળ ગીતા, શિવમહિમ્ન સ્તોત્ર અને વિષ્ણુસહસ્ત્રનામ પણ ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ છે.
ગુજરાતિ ક્રિસ્ચન
બ્લોગમાં જિસસ ક્રાઇસ્ટ અને ક્રિસ્ચન ઘર્મ વિષે જાણકારી.
યહોવાના સાક્ષીઓ
બાઈબલના અભ્યાસ માટેની પુસ્તિકા નો ગુજરાતી અનુવાદ. ( PDF ફોરમેટમા).
સ્વર્ગારોહણ
યોગેશ્વરજી અને મા સર્વેસ્વરી ના જીવન અને સંદેશ પર આધારીત સાઈટ. અહીં યોગેશ્વેરજીના પુસ્તકો, ભજનો, કવિતાઓ ઉપરાંત ઉપનિષદ, મહાભારત, રામચરિતમાનસ, સરળ ગીતા, શિવમહિમ્ન સ્તોત્ર અને વિષ્ણુસહસ્ત્રનામ પણ ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ છે.
બી.એ.પી.એસ. - સ્વામીનારાયણ સંસ્થા
બી.એ.પી.એસ. - સ્વામિનારાયણ સંસ્થાની વેબસાઈટનો ગુજરાતી વિભાગ.

Other languages 72

Last update:
August 4, 2019 at 7:05:04 UTC
સમાજ
રમતગમત
All Languages
કળા
વ્યાપાર
કોંપ્યુટર
સ્વાસ્થ્ય
ઘર
સમાચાર
આનંદપ્રમોદ
સંદર્ભ
ક્ષેત્રીય
વિજ્ઞાન
ખરીદી