Tempus Lìberu
2
In custa categorìa agatades sos sitos in limba sarda chi faeddant de Tempus Lìberu.
More information
Codda .org: Il coddabolario
Proponet su ditzionariu italianu - sardu addatadu pro ispassiu.
Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre
Is benis de logu nostu, sa storia, su turismu, is traballus. Crabas, Aristanis.
Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre
Is benis de logu nostu, sa storia, su turismu, is traballus. Crabas, Aristanis.
Codda .org: Il coddabolario
Proponet su ditzionariu italianu - sardu addatadu pro ispassiu.

Custa categoria in àteras limbas: 79

Úrtimu annoamentu:
Santuainu 21, 2014 at 13:13:38 UTC
Tempus Lìberu
Cunsurtu
Regionale
Scèntzia
Còmporas
Sotziedàdi
Sport
All Languages
Arte
Afares
Computer
Giogos
Salude
Domo
Notìtzias