ක්‍රීඩා
2
ක්‍රීඩා වර්ගීකරණයට අයත් වන‍ෙන් හුදෙක් වි‍ෙනා්දයට නොව ‍ෙභෟතික වශ‍ෙයන් සම්බන්ද වි කරන තරගකාරී ක්‍රියාකාරකම් සහිත වෙබ් අඩවි වේ. උදාහරණයක් ලෙස ප‍ාපැදි තරග දැක්විය හැක.
More information
අංගම්පොර
අංගම්කලා, අංගම්සටන් කලාවේ ඉතිහාසය, අංගම්කලාවේ තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් ලිපි සහ ‍තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
ක්‍රීඩා තොරතුරු
ක්‍රීඩා තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
අංගම්පොර
අංගම්කලා, අංගම්සටන් කලාවේ ඉතිහාසය, අංගම්කලාවේ තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් ලිපි සහ ‍තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
ක්‍රීඩා තොරතුරු
ක්‍රීඩා තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.

Other languages 82

Last update:
October 21, 2014 at 13:15:59 UTC
ක්‍රීඩා
All Languages
කලා
ව්‍යාපාරික
පරිගණක
සෙල්ලම්
සෞබ්‍යය
නි‍වස
ප්‍රවෘති
වි‍නෝදාත්මක
නිර්දේශ
ප්‍රාදේශීය
විද්‍යාව
සාප්පු ස‍වාරි
සමාජීය