සිංහල නිර්දේශ
4
‍ඉගැන්වීම්, අධ්‍ය‍ාපනික තොරතුරු, දැනුම කළමනාකරණය, ‍පුස්තකාල, ‍ෙකෟතුකාගාර හා වෙනත් වර්ගීකරණයන්ට අනුගත නෙ‍ාවූ අධ්‍ය‍ාපනික වටිනාකමක් ඇති ශබ්ද‍කෝෂ, න‍ාමාවලි සහ විශ්වකෝෂ, නිර්දේශ වර්ගීකරණයට අයත් වේ.
More information
භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය
දේශීය භාෂා(සිංහල හා දෙමල) මඟින් පරිගණක භාවිතය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වර්ධනය වන අවශ්‍යතාව සැපිරීම වෙනුවෙන් පරිගණක දේශියකරණ කටයුතු සහ භාෂා පැසුරුම්කරණ කටයුතු හා පර්යේණ අරමුණු කරගෙන පිහටවනු ලෑබූ පර්යේෂණ ආයතනයක්.
වළගම්බා රජතුමා
වළගම්බා රජතුමා පිළිබඳ සැඟවුණු තොරතුරු හැකිතාක් නිරාවරණය කරගැනීම මෙහි අරමුණයි.
විකිපීඩියා
විකිපීඩියා නම් වන ඕනෑම කෙනකුට වැඩිදියුණු කල හැකි විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍
ශ්‍රී ලංකා ජාතික කෞතුකාගාරය
ශ්‍රී ලාංකීය මානව ප්‍රජාවට අයිති ස්වභාවික විද්‍යාත්මක උරුමයන් සහ සංස්කෘතික උරුමයන් ගේ ද්‍රව්‍යමය සාධක උත්ග්‍රහණය, සංරක්ෂණය, පර්යේෂණය, ප්‍රදර්ශනය, සංනිවේදනය මගින් මිනිසාගේ අධ්‍යයන පරමාර්ථයන්ට අවශ්‍ය පසුබිමක් යටතේ අධ්‍යාපනය සහ විනෝදාස්වාදය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම අපගේ පරමාර්ථයයි.
ශ්‍රී ලංකා ජාතික කෞතුකාගාරය
ශ්‍රී ලාංකීය මානව ප්‍රජාවට අයිති ස්වභාවික විද්‍යාත්මක උරුමයන් සහ සංස්කෘතික උරුමයන් ගේ ද්‍රව්‍යමය සාධක උත්ග්‍රහණය, සංරක්ෂණය, පර්යේෂණය, ප්‍රදර්ශනය, සංනිවේදනය මගින් මිනිසාගේ අධ්‍යයන පරමාර්ථයන්ට අවශ්‍ය පසුබිමක් යටතේ අධ්‍යාපනය සහ විනෝදාස්වාදය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම අපගේ පරමාර්ථයයි.
වළගම්බා රජතුමා
වළගම්බා රජතුමා පිළිබඳ සැඟවුණු තොරතුරු හැකිතාක් නිරාවරණය කරගැනීම මෙහි අරමුණයි.
භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය
දේශීය භාෂා(සිංහල හා දෙමල) මඟින් පරිගණක භාවිතය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වර්ධනය වන අවශ්‍යතාව සැපිරීම වෙනුවෙන් පරිගණක දේශියකරණ කටයුතු සහ භාෂා පැසුරුම්කරණ කටයුතු හා පර්යේණ අරමුණු කරගෙන පිහටවනු ලෑබූ පර්යේෂණ ආයතනයක්.
විකිපීඩියා
විකිපීඩියා නම් වන ඕනෑම කෙනකුට වැඩිදියුණු කල හැකි විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍

Other languages 84

Last update:
December 14, 2014 at 17:15:03 UTC
නිර්දේශ
ප්‍රාදේශීය
විද්‍යාව
සාප්පු ස‍වාරි
සමාජීය
ක්‍රීඩා
All Languages
කලා
ව්‍යාපාරික
පරිගණක
සෙල්ලම්
සෞබ්‍යය
නි‍වස
ප්‍රවෘති
වි‍නෝදාත්මක