පරිගණක
10
පරිගණක වර්ගීකරණයට අයත් වන‍ෙන්, පරිගණක ඉතිහ‍‍ාසය, අ‍ාචාරධර්ම, පරිගණක විද්‍යාව, පරිගණකයේ අ‍ැතුලත්වන සෑම අංගයක්ම, දෘඩාංග , මෘදුක‍ා‍ංග, පරිගණකය භාවිතාකර කරන නිර්මාණ, සොයා ගැනීම්, ලිපි , ලිපි ගොනු, කලා නිර්ම‍ාණ, වි්‍ය‍ාපාරික, තොරතුරු තාක්ෂණය, සංකල්ප, කෘතීම ඥානය, පිළිබද වෙබ් අඩවි වේ . ‍ තවද , පරිගණකය ‍විෂයට සමගාමී වු ශ්‍රව්‍ය උපකරන, දත්ත අ‍ාකෘති, න්‍යාය, රීති, මෙහි අනුවර්ගීකරණයට අයත් වේ.
More information
Firefox සිංහල වෙබ් ගවේශකය
Firefox සිංහල වෙතට සාධරයෙන් පිළිගනිමු, Firefox වෙබ් ගවේශකය අන්තර්ජාලයට පිවිසිය හැකි වේගවත්, වඩා ආරක්‍ෂිත සහ රිසි ලෙස සැකසිය හැකි ආකාරයයි.
LionLK
තාක්ෂණික තොරතුරු මෙන්ම පුද්ගලයින්ගේ රසවින්දනය සදහා ලිපි පලවන මෙය සිංහයන්ගේ අඩවියයි.
පරිගණක ලිපි
පරිගණක භාවිතයේදී වැදගත් වන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් ගෙන් සමන්විත ලිපි අඩංගු බ්ලොග් අඩවියකි.
මල් දෙවැට
ආදරය කොයිතරම් මුහුණුවරින් අප අතර තියෙනෙවාද? එවැනි ආදරයේ ආදරය ලබන, විරහවේ වේදනාව විඳින, ආදරය හදවතේ රුවාගෙන කියාගත නොහැකිව වැලපෙන ඔබ වෙනුවෙන්ම විවර උන මේ බ්ලොග් සටහනට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා.
මුතුහර
මුතුහර සාර සංග්‍රහය.
වැඩ කිඩ
නවතම දැනුම හා තාක්ෂණය ඔබ අතට
සාගරය
පරිගණක මෘදුකාංග, තාක්ෂණික ලිපි, චිත්‍රපටි, බ්ලොග් සෑදීම පිළිබදව සිංහල ලිපි, අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ ලිපි, අලුතෙන් පැමිණෙන වෙබ් අඩවි පිළිබදව තොරතුරු, සිංදු, පරිගණක ක්‍රීඩා, ආදි ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකම තොරතුරු දැනගත හැකි එකම තැන
සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය
සිංහල භාෂාව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ භාවිතාවේදී තිබෙන ගැටළු හා පිළියම් අධ්‍යයනයද, මිත්‍රශීලීව සිංහලෙන් සන්නිවේදනය ද අප සමූහයේ සම්ප්‍රදායයි.
සිංහලෙන් FOSS
මෙම බ්ලොග් එක මගින් ඔබට "නිදහස් සහ විවෘත මෘදුකාංග" පිලිබඳ තොරතුරු, කෙටි සටහන් සහ ක්‍රම සහ විධි තොරතුරු ඇතුලත් වේ.
ෆෙඩෝරා ලිනක්ස් සටහන්
ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනයෙන් පසු තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට හැඩ ගස්වාගන්නේ කෙසේද කියන එක ගැන සහ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය කලින් භාවිතා කල ඔබට වින්ඩොස් මෘදුකාංග වලට ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සමාන ලිනක්ස් මෘදුකාංග ගැන සටහන් කිරීමයි.
Firefox සිංහල වෙබ් ගවේශකය
Firefox සිංහල වෙතට සාධරයෙන් පිළිගනිමු, Firefox වෙබ් ගවේශකය අන්තර්ජාලයට පිවිසිය හැකි වේගවත්, වඩා ආරක්‍ෂිත සහ රිසි ලෙස සැකසිය හැකි ආකාරයයි.
සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය
සිංහල භාෂාව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ භාවිතාවේදී තිබෙන ගැටළු හා පිළියම් අධ්‍යයනයද, මිත්‍රශීලීව සිංහලෙන් සන්නිවේදනය ද අප සමූහයේ සම්ප්‍රදායයි.
LionLK
තාක්ෂණික තොරතුරු මෙන්ම පුද්ගලයින්ගේ රසවින්දනය සදහා ලිපි පලවන මෙය සිංහයන්ගේ අඩවියයි.
පරිගණක ලිපි
පරිගණක භාවිතයේදී වැදගත් වන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් ගෙන් සමන්විත ලිපි අඩංගු බ්ලොග් අඩවියකි.
මුතුහර
මුතුහර සාර සංග්‍රහය.
සාගරය
පරිගණක මෘදුකාංග, තාක්ෂණික ලිපි, චිත්‍රපටි, බ්ලොග් සෑදීම පිළිබදව සිංහල ලිපි, අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ ලිපි, අලුතෙන් පැමිණෙන වෙබ් අඩවි පිළිබදව තොරතුරු, සිංදු, පරිගණක ක්‍රීඩා, ආදි ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකම තොරතුරු දැනගත හැකි එකම තැන
වැඩ කිඩ
නවතම දැනුම හා තාක්ෂණය ඔබ අතට
මල් දෙවැට
ආදරය කොයිතරම් මුහුණුවරින් අප අතර තියෙනෙවාද? එවැනි ආදරයේ ආදරය ලබන, විරහවේ වේදනාව විඳින, ආදරය හදවතේ රුවාගෙන කියාගත නොහැකිව වැලපෙන ඔබ වෙනුවෙන්ම විවර උන මේ බ්ලොග් සටහනට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා.
සිංහලෙන් FOSS
මෙම බ්ලොග් එක මගින් ඔබට "නිදහස් සහ විවෘත මෘදුකාංග" පිලිබඳ තොරතුරු, කෙටි සටහන් සහ ක්‍රම සහ විධි තොරතුරු ඇතුලත් වේ.
ෆෙඩෝරා ලිනක්ස් සටහන්
ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනයෙන් පසු තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට හැඩ ගස්වාගන්නේ කෙසේද කියන එක ගැන සහ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය කලින් භාවිතා කල ඔබට වින්ඩොස් මෘදුකාංග වලට ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සමාන ලිනක්ස් මෘදුකාංග ගැන සටහන් කිරීමයි.

Other languages 89

Last update:
November 6, 2019 at 8:55:04 UTC
පරිගණක
සෙල්ලම්
සෞබ්‍යය
නි‍වස
ප්‍රවෘති
වි‍නෝදාත්මක
නිර්දේශ
ප්‍රාදේශීය
විද්‍යාව
සාප්පු ස‍වාරි
සමාජීය
ක්‍රීඩා
All Languages
කලා
ව්‍යාපාරික