ප්‍රවෘති
11
‍ෙදෙනිකව, වැදගත් වාර්තා, කරුණු දැක්වීම් හෝ අර්ථ කථනය කිරීම් ආදී වැදගත් සිදුවීම් නිකුත් කරන වෙබ් අඩවි හා කලා පුවත්, ක්‍රීඩා පුවත් ආදී අනු වර්ගීකරණයන්ට අයත් විස්තර‍ාත්මක පුවත් ඇතුලත් වෙබ් අඩවි මෙම වර්ගීකරණයට අයත් වේ.
More information
ඊ පුවත්
පුවත්, කාටුන්, පුවත් විපරමට ආදී තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
දිනමිණ
දිනමිණ සජීව ජාල පුවත්පත.
දිවයින
දිවයින - සිංහල පුවත් පත.
බුදුසරණ අන්තර්ජාල කලාපය
බොදු පුවත්, කතුවැකිය, බෞද්ධ දර්ශනය, විශේෂාංග, වෙහෙර විහාර, ඉංග්‍රිසි ලිපි, පෙර කලාප තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
ර‍‍ජයෙ නිල පුවත් ‍‍ෙවබ් අඩවිය
නවතම පුවත්, ආර්ථික පුවත් , විදෙස් පුවත්, මධ්‍යම තොරතුරු ඒකකය, පුවත්පත් සාකච්ඡා, කාලගුණ අනාවැකි වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
ලංකාදීප පුවත් පත
ශ්‍රී ලංකා‍ දේ‍ශී‍ය අ‍ාරක්ෂක පුවත් වි‍ෙශ්ෂාංග තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
ලක්‍‍බිම පු‍‍වත් පත
ලක්‍‍බිම සිං‍හල පු‍වත් පත.
විමසුම
කාලීන පුවත් හා විශේෂාංග ඇතුළත් වෙබ් අඩවියකි.
සිළුමිණ අන්තර්ජාල සංස්කරණය ලේක්හවුස් - ශී‍්‍ර ලංකා
දේ‍ශී‍ය පු‍වත්, අ‍රක්ෂක පු‍වත්, වි‍ෙශ්ෂාංග, තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
සුබසෙත
සුබසෙත අන්තර්ජාල සංස්කරණය ලේක්හවුස් - ශී‍්‍ර ලංකා.
ඊ පුවත්
පුවත්, කාටුන්, පුවත් විපරමට ආදී තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
සුබසෙත
සුබසෙත අන්තර්ජාල සංස්කරණය ලේක්හවුස් - ශී‍්‍ර ලංකා.
විමසුම
කාලීන පුවත් හා විශේෂාංග ඇතුළත් වෙබ් අඩවියකි.
දිවයින
දිවයින - සිංහල පුවත් පත.
ලක්‍‍බිම පු‍‍වත් පත
ලක්‍‍බිම සිං‍හල පු‍වත් පත.
බුදුසරණ අන්තර්ජාල කලාපය
බොදු පුවත්, කතුවැකිය, බෞද්ධ දර්ශනය, විශේෂාංග, වෙහෙර විහාර, ඉංග්‍රිසි ලිපි, පෙර කලාප තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
දිනමිණ
දිනමිණ සජීව ජාල පුවත්පත.
ර‍‍ජයෙ නිල පුවත් ‍‍ෙවබ් අඩවිය
නවතම පුවත්, ආර්ථික පුවත් , විදෙස් පුවත්, මධ්‍යම තොරතුරු ඒකකය, පුවත්පත් සාකච්ඡා, කාලගුණ අනාවැකි වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
සිළුමිණ අන්තර්ජාල සංස්කරණය ලේක්හවුස් - ශී‍්‍ර ලංකා
දේ‍ශී‍ය පු‍වත්, අ‍රක්ෂක පු‍වත්, වි‍ෙශ්ෂාංග, තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
ලංකාදීප පුවත් පත
ශ්‍රී ලංකා‍ දේ‍ශී‍ය අ‍ාරක්ෂක පුවත් වි‍ෙශ්ෂාංග තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.

Other languages 90

Last update:
November 13, 2016 at 6:35:08 UTC
ප්‍රවෘති
වි‍නෝදාත්මක
නිර්දේශ
ප්‍රාදේශීය
විද්‍යාව
සාප්පු ස‍වාරි
සමාජීය
ක්‍රීඩා
All Languages
කලා
ව්‍යාපාරික
පරිගණක
සෙල්ලම්
සෞබ්‍යය
නි‍වස