ප්‍රාදේශීය
17
සිංහල භාෂාවෙන් ලියවුනු භූගෝලීය කලාප වශයෙන් වෙන් වූ වෙබ් අඩවි මෙම වර්ගීකරණයට අයත් වේ.
More information
ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා
සෞඛ්‍යය, වෛද්‍ය විද්‍යාව හා සුලභ රෝග සම්බන්ධයෙන් ලියවුන සිංහල blog විස්තරය.
ඉසිත ගේ සිංහල බ්ලෝග් සටහන
ආරක්ෂාව, ජංගම දුරකථන, ප‍රිගණක, බුදු ද‍හම, විශේෂාංග හා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
කසාපබ්බත
කසාපබ්බත - පෙරමුණේ රාලගේ ටීකාව
චීන ශ්‍රී ලංකා සුමිතුර‍ැ පාලම
චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලියේ සිංහල සේ‍වය.
තාරුණ්‍ය ෙය් අාදරය
සටහන්, නිර්මාණ අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
දසුන් ගේ වියුණු පිටුව
දන්නා සිංහලෙන් ලියන දසුන් සමීර ගේ නොදන්නා කතාව.
දියත් කුලේ අපි
දියත් කුලේ අපි - නිර්මාණ, අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
නිලන්ත ගේ දින සටහන්
නිලන්ත ගේ දින සටහන් - නිර්මාණ අදහස් හා තොරතුරු ඇතුලත් වේ.
පත අට එකට සිඳවු මගේ විද්‍යුත් ටිකාව
මට හිතෙන, මට දැනෙන දේ අකුරු කරන මගේ බ්ලොග් ඉරුව - නිර්මාණ, අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
බූන්දි - අකුරු අනුරාගිකයි - විඳීම් ඉන්ද්‍රජාලිකයි
කවි, නිර්මාණ අදහස් හා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
මනුතාපය
කවි, නිසදැස්, ධර්මය, සමාජය, චිත්‍රපටි, විනෝදාත්මක, සංගීත, වාර්තා, සාහිත්‍ය, නිර්මාණ අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
මහනුවර
ශ්‍රී ලංකා මුදුන් මල්කඩ වනුයේ මහනුවර නගරයයි.
මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
මොරටුව ප්‍රදේශ‍ෙය් සමාජ සංවර්ධන සේවා, ආධාර ,සහනාධාර ගෙවීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ආර්ථික සංවර්ධන සේවා ආදී සේවාවන් ඇතුලත් වේ.
රතු තරුවේ කවිය
විඳවන්න නොව ජීවිතය විඳින්නට නිර්මාණ අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
වීරකැටිය ප්‍රදේශ‍ෙය් සමාජ සංවර්ධන සේවා, ආධාර ,සහනාධාර ගෙවීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ආර්ථික සංවර්ධන සේවා ආදී සේවාවන් ඇතුලත් වේ.
සිංහල රටේ, සිංහල අපි, සිංහලෙන් වැඩකරමු
හෙළ බසින් ජාත්‍යන්තරය ජය ගන්නට සිංහල රටේ, සිංහල අපි, සිංහලෙන් වැඩකරන්නට පෙලගැසෙමු. දැන් ඒ සදහා කාලයයි. එකට එකතුවී ලෝකයම ජය ගනිමු.
සිතුවිලි
නිර්මාණ අදහස් හා තොරතුරු ඇතුලත් වේ.
දසුන් ගේ වියුණු පිටුව
දන්නා සිංහලෙන් ලියන දසුන් සමීර ගේ නොදන්නා කතාව.
මහනුවර
ශ්‍රී ලංකා මුදුන් මල්කඩ වනුයේ මහනුවර නගරයයි.
ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා
සෞඛ්‍යය, වෛද්‍ය විද්‍යාව හා සුලභ රෝග සම්බන්ධයෙන් ලියවුන සිංහල blog විස්තරය.
සිංහල රටේ, සිංහල අපි, සිංහලෙන් වැඩකරමු
හෙළ බසින් ජාත්‍යන්තරය ජය ගන්නට සිංහල රටේ, සිංහල අපි, සිංහලෙන් වැඩකරන්නට පෙලගැසෙමු. දැන් ඒ සදහා කාලයයි. එකට එකතුවී ලෝකයම ජය ගනිමු.
නිලන්ත ගේ දින සටහන්
නිලන්ත ගේ දින සටහන් - නිර්මාණ අදහස් හා තොරතුරු ඇතුලත් වේ.
කසාපබ්බත
කසාපබ්බත - පෙරමුණේ රාලගේ ටීකාව
බූන්දි - අකුරු අනුරාගිකයි - විඳීම් ඉන්ද්‍රජාලිකයි
කවි, නිර්මාණ අදහස් හා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
මනුතාපය
කවි, නිසදැස්, ධර්මය, සමාජය, චිත්‍රපටි, විනෝදාත්මක, සංගීත, වාර්තා, සාහිත්‍ය, නිර්මාණ අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
තාරුණ්‍ය ෙය් අාදරය
සටහන්, නිර්මාණ අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
පත අට එකට සිඳවු මගේ විද්‍යුත් ටිකාව
මට හිතෙන, මට දැනෙන දේ අකුරු කරන මගේ බ්ලොග් ඉරුව - නිර්මාණ, අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
ඉසිත ගේ සිංහල බ්ලෝග් සටහන
ආරක්ෂාව, ජංගම දුරකථන, ප‍රිගණක, බුදු ද‍හම, විශේෂාංග හා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
සිතුවිලි
නිර්මාණ අදහස් හා තොරතුරු ඇතුලත් වේ.
දියත් කුලේ අපි
දියත් කුලේ අපි - නිර්මාණ, අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
චීන ශ්‍රී ලංකා සුමිතුර‍ැ පාලම
චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලියේ සිංහල සේ‍වය.
රතු තරුවේ කවිය
විඳවන්න නොව ජීවිතය විඳින්නට නිර්මාණ අදහස් හ‍ා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
වීරකැටිය ප්‍රදේශ‍ෙය් සමාජ සංවර්ධන සේවා, ආධාර ,සහනාධාර ගෙවීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ආර්ථික සංවර්ධන සේවා ආදී සේවාවන් ඇතුලත් වේ.
මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
මොරටුව ප්‍රදේශ‍ෙය් සමාජ සංවර්ධන සේවා, ආධාර ,සහනාධාර ගෙවීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම් හෝ ඒ සඳහා නිර්දේශ කිරීම, ආර්ථික සංවර්ධන සේවා ආදී සේවාවන් ඇතුලත් වේ.

Other languages 86

Last update:
June 29, 2019 at 4:35:10 UTC
ප්‍රාදේශීය
විද්‍යාව
සාප්පු ස‍වාරි
සමාජීය
ක්‍රීඩා
All Languages
කලා
ව්‍යාපාරික
පරිගණක
සෙල්ලම්
සෞබ්‍යය
නි‍වස
ප්‍රවෘති
වි‍නෝදාත්මක
නිර්දේශ