සිංහල විද්‍යාව
2
මෙම අංශය‍ට පුළුල් වශ‍යෙන් අයත් වන්නේ, ‍ෙභෟතික ‍විද්‍යාව, ‍ජීව විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව, භූ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංජිනේරු විද්‍යාව හා තාක්ෂණය වේ.
More information
ටෙක්කතා
ටෙක්නොලොජි ගැන සිංහලෙන්, තාක්ෂණික ගැටලු වලට විසදුම් ලබාදීම සහ නවතම තාක්ෂණික පුවත්, තාක්ෂනයන් සහ නව නිපැයුම් පිලිබද සාකච්චා අරමුණු කොට ආරම්භ කල ඔබේම පොඩ්කාස්ට් වෙබ් අඩවියයි.
විද්‍යාව
විද්‍යාත්මක ලිපි, තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
ටෙක්කතා
ටෙක්නොලොජි ගැන සිංහලෙන්, තාක්ෂණික ගැටලු වලට විසදුම් ලබාදීම සහ නවතම තාක්ෂණික පුවත්, තාක්ෂනයන් සහ නව නිපැයුම් පිලිබද සාකච්චා අරමුණු කොට ආරම්භ කල ඔබේම පොඩ්කාස්ට් වෙබ් අඩවියයි.
විද්‍යාව
විද්‍යාත්මක ලිපි, තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.

Other languages 84

Last update:
August 27, 2015 at 16:45:09 UTC
විද්‍යාව
සාප්පු ස‍වාරි
සමාජීය
ක්‍රීඩා
All Languages
කලා
ව්‍යාපාරික
පරිගණක
සෙල්ලම්
සෞබ්‍යය
නි‍වස
ප්‍රවෘති
වි‍නෝදාත්මක
නිර්දේශ
ප්‍රාදේශීය