වි‍නෝදාත්මක
2
මෙම වර්ගීකරණය තුලින් ආවරණය වන්නේ, සිංහල භාෂාවෙන් ලියැවුණු විනෝදාංශ ක්‍රිය‍ාකාරකම් හා විවේක කාල‍යේදී ආශ්වාදය උදෙසා වූ ක්‍රිය‍ා ඇතුලත් වෙබ් අඩවි වේ. මෙහි ප්‍රධානතම අරමුණ වන්නේ ප්‍රදේශයක‍ට අයත් විනෝදාංශ නොව මුළු ‍ෙලාව පුරා පැතිර පවතින විනෝදාංශ ඇතුලත් වෙබ් අඩවි වේ.
More information
බයිස්කෝප් සිංහලෙන්
බයිස්කෝප් සිංහලෙන් - විනෝදාත්මක නිර්මාණ අදහස් හා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
රංග ලයිව් ටීවී
ශ්‍රී ලංකාවෙන් රසබර වැඩසටහන් සහ ප්‍රවෟත්ති අන්තර්ජාලය හරහා ඹබ වෙත.
බයිස්කෝප් සිංහලෙන්
බයිස්කෝප් සිංහලෙන් - විනෝදාත්මක නිර්මාණ අදහස් හා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
රංග ලයිව් ටීවී
ශ්‍රී ලංකාවෙන් රසබර වැඩසටහන් සහ ප්‍රවෟත්ති අන්තර්ජාලය හරහා ඹබ වෙත.

Other languages 79

Last update:
October 21, 2014 at 13:13:39 UTC
වි‍නෝදාත්මක
නිර්දේශ
ප්‍රාදේශීය
විද්‍යාව
සාප්පු ස‍වාරි
සමාජීය
ක්‍රීඩා
All Languages
කලා
ව්‍යාපාරික
පරිගණක
සෙල්ලම්
සෞබ්‍යය
නි‍වස
ප්‍රවෘති