සෙල්ලම්
1
සෙල්ලම් වර්ගීකරණයට අයත් වන‍ෙන් සිංහල‍‍ භාෂ‍ාවෙන් ලියැවුනු පිරිසක් අතර සිදුවන විනෝද‍ාත්මක ක්‍රියාකාරකම් හා‍ හුදෙක් වි‍ෙන‍ා්දය උදෙසා තනිව කරන ක්‍රීඩා සහිත වෙබ් අඩවි වේ. උදාහරණයක් ලෙස පරිගණක ක්‍රීඩා, ගෘහස්ත ක්‍රීඩා , සූදු ක්‍රීඩා දැක්විය හැක.
More information
පරිගණක ක්‍රීඩා
පරිගණක ක්‍රීඩාවේ සිංහල ලකුණ, ශ්‍රී ලාංකික පරිගණක ක්‍රීඩා බ්ලොග් අඩවිය.
පරිගණක ක්‍රීඩා
පරිගණක ක්‍රීඩාවේ සිංහල ලකුණ, ශ්‍රී ලාංකික පරිගණක ක්‍රීඩා බ්ලොග් අඩවිය.

Other languages 63

Last update:
June 25, 2010 at 9:34:16 UTC
සෙල්ලම්
සෞබ්‍යය
නි‍වස
ප්‍රවෘති
වි‍නෝදාත්මක
නිර්දේශ
ප්‍රාදේශීය
විද්‍යාව
සාප්පු ස‍වාරි
සමාජීය
ක්‍රීඩා
All Languages
කලා
ව්‍යාපාරික
පරිගණක