World Slovensky
5,817

Vitajte v slovenskej jazykovej sekcii katalógu!

Táto časť katalógu je určená výhradne pre stránky v českom jazyku, či už sa jedná o stránky primárne české či stránky s vlastnou českou mutáciou. Táto časť však nie je určená stránkam pre dospelých - pre takéto stránky je vyhradená príslušná kategória v časti Adult. Samostatná časť katalógu je venovaná aj stránkam pre deti a mládež, v ktorej je tiež k dispozícii kategórie pre stránky v českom jazyku: Kids and Teens: International: Slovensky.

Členenie českej jazykovej sekcie World/Slovensky na tematickú a regionálne oblasť

Slovenská jazyková sekcia katalógu je rovnako ako všetky ostatné jazykové mutácie ďalej členená do podkategórií. Podkategórie možno rozdeliť na tzv. Tematickú a regionálne oblasť. Tieto oblasti sú na sebe nezávislé a každá z nich predstavuje rozdielny spôsob triedenia stránok.

V tematické oblasti sú stránky triedené podľa ich zamerania bez ohľadu na ich regionálny aspekt (ak majú vôbec nejaký). Výnimkou sú snáď len niektoré úzko regionálne pojaté stránky, ktoré sa do tematickej časti vôbec nezaraďujú - ide napríklad o stránky jednotlivých reštaurácií či ubytovacích zariadení poskytujúcich služby len v rámci úzkej lokality, ktoré budú ich užívatelia hľadať vždy v príslušnom regióne.

V regionálnej časti sú stránky triedené na základe vzťahu k určitej geografickej pozícii. Kategórie sú v regionálnej časti usporiadané hierarchicky do rôznych úrovní, ktoré predstavujú rôzne veľké regionálne celky:

  • kontinenty napríklad World/Slovensky/Regionálne/Európa
  • štáty (prípadne iné medzinárodné regióny) napríklad World/Slovensky/Regionálne/Európa/Česká_republika
  • regióny - v prípade ČR to sú kraje napríklad World/Slovensky/Regionálne/Európa/Česká_republika/Kraje/Středočeský alebo niektoré neadministrativní oblasti napríklad World/Slovensky/Regionálne/Európa/Česká_republika/Šumava
  • lokality - v prípade ČR to sú mestá a obce napríklad World/Slovensky/Regionálne/Európa/Česká_republika/Kraje/Středočeský/Králův_Dvůr

Stránky sa zaraďujú do príslušnej úrovne kategórií, podľa rozsahu ich regionálneho zamerania. Napríklad stránky popisujúce napríklad celú Európu sa zaraďujú do kategórie pre Európu, stránky miest, obcí a služieb poskytovaných na území mesta / obce potom patria do príslušnej mestskej / obecnej kategórie (len pokiaľ nie je ešte vytvorená je možné stránku navrhnúť do najbližšej vyššej kategórie, ktorá existuje ). Stránky jednotlivé reštaurácie sa zaradí do kategórie pre príslušné mesto / obec, kdežto stránky, ktoré reprezentujú reťazec reštaurácií jednej značky napríklad na území celej SR sa zaradí do kategórie na úrovni celej SR. Ak sa v niektorej kategórii zíde viac odkazov, ktoré už nie je možné alebo účelné ďalej regionálne členiť, zavádza sa členenie tematické. Stránka môže byť zaradená do príslušnej regionálnej kategórie napríklad podľa sídla firmy či prevádzkovateľa stránok a alebo na základe regionálneho zamerania stránok.

U niektorých stránok pripadá do úvahy zaradenie ako to tematické tak i regionálne oblasti a tiež môžu byť navrhnuté do oboch oblastí súčasne (do každej však maximálne raz a podľa pravidiel pre navrhovanie). Napríklad výrobca automobilov môže byť zaradený v tematické oblasti v kategóriách pre výrobcov vozidiel a v regionálnej oblasti v kategórii zodpovedajúcej sídlu výrobcu. Kdežto napríklad u vyššie zmienených jednotlivých reštaurácií prichádza do úvahy len regionálnu oblasť.

Tematická oblasť je v slovenskej sekcii katalógu predstavovaná tematickými kategóriami, regionálna oblasť potom kategórií Regionálne.

kategórie 15

Rovnako pozri: 2

Posledná zmena:
September 20, 2018 at 5:24:11 UTC
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport