วิทยาศาสตร์
55
วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สังคม วิทยาศาสตร์การทหาร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์โลก ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สังคม ได้แก่ มนุษย์วิทยา เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ปรัชญา รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เคมีสิ่งแวดล้อม
More information

หมวดหมู่ 6

เพิ่มเติมที่ : 2

คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
ความรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ข้อสอบ บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับสารเคมี ค้นหาข้อมูลจากวารสาร
ศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมวารสาร ฐานข้อมูล รายชื่อพิพิธภัณฑ์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์ในระดับสูง มีงานวิจัยและข่าววิชาการ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
พัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้า
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมเคมีของประเทศต่างๆ โดยจัดอบรมนักวิเคราะห์เคมี และผลักดันร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการที่เฟ้นหาเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา
คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
ความรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ข้อสอบ บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมเคมีของประเทศต่างๆ โดยจัดอบรมนักวิเคราะห์เคมี และผลักดันร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับสารเคมี ค้นหาข้อมูลจากวารสาร
ศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมวารสาร ฐานข้อมูล รายชื่อพิพิธภัณฑ์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์ในระดับสูง มีงานวิจัยและข่าววิชาการ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
พัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้า
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการที่เฟ้นหาเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 84

ปรับปรุงล่าสุด:
กุมภาพันธ์ 2, 2019 at 6:35:08 UTC
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค