Kalinga is a province in the Cordillera Region. Balbalan, Lubuagan, Pasil, Pinukpuk, Rizal, Tabuk, Tanudan, and Tinglayan are municipalities in the province.