Тази категория включва сайтове на български език отнасящи се до Канада.
Моля, уверете се, че предлагания от Вас сайт има българска версия и съдържанието му касае живота в Канада.
Тази категория е само за сайтове на български език. Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт. Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата. С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.