Seo an roinn Ghàidhlig den Curlie airson luchd-labhairt na Gàidhlig. Làraichean-lìn a tha sgrìobhte sa Ghàidhlig, ann an roinnean le h-ainmean Gàidhlig agus le h-iomraidhean a tha sgrìobhte sa Ghàidhlig.
Sites submitted here should be in Scottish Gaelic, or at least be especially useful to speakers of Scottish Gaelic. If you can manage to write a description in Gaelic, that would be greatly appreciated. If you can recognize a Scottish Gaelic site but not describe it in Gàidhlig, please submit the URL here anyway; we would be glad to have it.

Ma tha thu a' moladh làraich airson na roinne seo, feumaidh an làrach a bhith sgrìobhte sa Ghàidhlig, air neo a bhith air leth feumail do luchd-labhairt na Gàidhlig. Sgrìobh iomradh sa Ghàidhlig mas urrainn dhut. Ach mur is urrainn, bhiodh sin taingeil airson iomradh ann am Beurla no ann an cànan sam bith eile.

Coltach ris an roinn Bheurla “Shopping”
Coimpiutaireachd tron Ghàidhlig
Coltach ris an earrainn "Recreation" sa Bheurla
Gnòthaichean a' buntainn ris an dachaigh, teaghlach, taigh, garadh
Dùthchannan agus sgìrean - Airson làraichean-lìn a tha a' buntainn ri dùthaich no àite fa leth san t-Saoghal.
Eòladairean, faclairean, oilthighean, colaistean, sgoiltean, taighean-tasgaidh
Geumannan coimpiutair, dibhearsan agus abhachd - Chan e luthchleasachd
Na làraichean aig gnìomhachasan agus companaidhean - Coltach ris an earrainn "Business" sa Bheurla
Coltach ri /Sports/ sa Bheurla
Naidheachdan ùra
"Society" sa Bheurla. A' toirt a-steach Riaghaltas, Creideamh, agus iomadh rud eile
Coltach ris an earrainn "Science" sa Bheurla
Coltach ri /Health/ sa Bheurla