Aquí só listaránse organizacións cuxo ámbito de actuación sexa a Comunidade Autonóma Galega.
Todo o relativo a asociacións, consellos, dereito, familia, filosofía, fundacións, xenealoxía, xente, goberno, historia, inmigración, organizacións, política, relixión, solidariedade, traballo e temas relacionados.
Non se listarán as organizacións que poidan ter relación con algunha outra categoría, por exemplo saúde, negocios, discapacitados, medios de comunicacións, tecnolóxicas e demais.
Todo recurso en outro idioma quen non sexa galego e que teña que ver con historia debe ser enviado a súa categoría correspondente.
Todo recurso en otro idioma que no sea gallego y que tenga que ver con historia debe ser enviado a su categoría correspondiente.
Resources related to history in languages other than Galician must be submitted under its corresponding category.
dmitiranse sitios que atendendo á definición de Asociación ou Organización teñan:
Carácter social; Sitios en galego.
Independencia do ámbito gobernamental, ausencia de finalidade lucrativa.
Carácter Civil.
E o seu campo de acción sexa na Comunidade Galega.
Definicións para Asociacións, Fundacións e Organizacións sen Ánimo de Lucro
Asociación.
1. f. Acción e efecto de asociar ou asociarse.
2. f. Conxunto dos asociados para un mesmo fin e, no seu caso, persoa xurídica por eles formada.
Fundación.
3. f. Der. Persoa xurídica dedicada á beneficencia, ciencia, ensino, ou piedade, que continúa e cumpre a vontade de quen a erixe.

Organización.
1. f. Acción e efecto de organizar ou organizarse.
3. f. Asociación de persoas regulada por un conxunto de normas en función de determinados fins.
Quedan excluídas do ámbito de aplicación desta categoría, as entidades que se rexan polas disposicións relativas ao contrato de sociedade, segundo se define nas Leis, e se constitúan conforme ao Dereito Civil ou Mercantil, así como as organizacións e asociacións seguintes:
1. As Asociacións constituídas segundo o Dereito Canónico
2. As de funcionarios, civís e militares, e as do persoal civil empregado nos establecementos das Forzas Armadas.
Aquí están as ligazóns para o dereito de tratar o tema dun xeito máis ou menos popular en contacto co "usuario final". Sitios legais de investigación poden ser atopados no World/Galego/Ciencia_e_tecnoloxía
Xente con discapacidades - como viven, aprenden, traballan, xogan, fan deporte e viaxan. Tamén noticias sobre a discapacidade, páxinas persoais, revistas, publicacións, estudos, información e estatísticas. Asociacións, fundaciones, federacións, institucións, centros e empresas (con traballadores discapacitados ou con produtos para eles).
Esta categoría é únicamente para aqueles recursos en Galego que teñan que ver coa historia. A descrición do recurso ten que ser en galego, breve e debe resumilos contidos das súas páxinas ou o proposito das mesmas.
Todo recurso en outro idioma quen non sexa galego e que teña que ver con historia debe ser enviado a súa categoría correspondente.
Todo recurso en otro idioma que no sea español y que tenga que ver con historia debe ser enviado a su categoría correspondiente.
Resources related to history in languages other than Galician must be submitted under its corresponding category.
A política é o arte, doctrina ou opinión referente o goberno dos Estados.
La categoría Sociedade/Política está destinada a acoller sitios relacionados coa práctica da ideoloxía política en xeral.
Os sitios enviados deben estar en galego. As descripcións e títulos deben ser exclusivamente nese idioma e non deben ter linguaxe comercial, e redactados en terceira persoa.
Sitios en galego, que versen sobre calqueira clase de problemática social ou política.
This category links to sites in galician dealing with every kind of social and political issue and controversy.
A relixión e o conxunto de crenzas e prácticas que atinxe ás relacións coa divindade, propio dun grupo social.
Sitios en Galego de contido relixioso.
Admitiranse sitios que promovan o desenvolvemento como obxectivo a través de diferentes estratexias:
- Os proxectos de desenvolvemento
- A sensibilización e educación
- A presión política sobre causas sociais
- O comercio xusto e solidario
- O desenvolvemento sostible
- A defensa e promoción dos dereitos do ser humano
Actividade humana que se realiza para producir algo, para conseguir un resultado.