Nordfriisk as det spriakenfamile, wat uun a kreis Nuurdfresklun an üüb Halaglun snaaket woort. A enkelt spriakwiisen san:
  • Üüb a fäästääg: - Wiringhiirder - Bökinghiirder (mooring) - Karhiirder - Gooshiirder - Halagfresk
  • Üüb a eilunen: - sölring - fering an öömrang - halunder
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Aran" wurd wääbsidjen apnimen, diar mä't daielk leewent tu dun haa. Det hüs an a guard hiar heer hen, man uk, wat am aran so am a uaren hää. At famile an wat a jongen so driiw of rochtelk fraagen am't wenin.
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Freitidj" wurd wääbsidjen apnimen, diar jo mä onernemangen faan minsken befaade. Diartu hiar uk ferianer, wan's ei tu "Sport" tu reegnin san.
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Internet-Loodens" wurd wääbsidjen apnimen, huar Dü wat ferskriiw könst. Materiool för hoonwerkern of tu widjer ferwerkin hiart oner "Ökonomii". Loodens, diar hör waaren direkt tu a minsken ferkuupe, hiar oner "Regionool".
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Kompjuuter" wurd wääbsidjen apnimen, diar jo algemian mä det technik befaade. Diarbi gongt det am det ferwerkin faan dooten, of uk am det bedüüdang uun üüs leewent. Kompjuuterloodens hiar oner "Regionool" of oner "Internet-Loodens".
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Kultüür" wurd wääbsidjen apnimen, diar algemian mä konst tu dun haa. Det ment bilen an konstwerken, oober uk musiik, teooter an daans. An do hiart diar det widj fial faan a literatüür tu.
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Neis" wurd wääbsidjen apnimen, diar mä't widjerdun faan noorachten tu dun haa. Det kön bleeden wees, raadio of fernseen, man uk ööder furmen. Loodens, wat bleeden ferkuupe, hiar oner "Regionool".
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Ökonomii" wurd wääbsidjen apnimen, diar jo mä't wiartskaftin befaade. Det ment sidjen auer't ökonomii uun't algemian of uk auer't tuupwerkin uun a wiartskaft. Loodens hiar heer ei hen, jo hiar oner "Regionool" of "Internet-Loodens".
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Regionool" wurd wääbsidjen apnimen, dir mä en regiuun tu dun haa. Det kön lunen wees, eilunen, stääden of saarpen. Heer hiar uk sidjen faan loodens hen, wan't nian "Internet-Loodens" san.
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Selskap" wurd wääbsidjen apnimen, diar jo mä't tuuplewin faan a minsken befaade. Heer gongt det am politik an werk an soochter am't leewent. Diartu hiar uk ferianer faan arke slach, wan's ei tu "Sport" of "Freitidj" tu reegnin san.
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Spalen" wurd wääbsidjen apnimen, diar spalen mä spalreegeln uungung. Det kön koorden- of burdspalen wees, oober uk kompjuuterspalen. Enkelt spalen paase beeder tu "Sport" of "Freitidj".
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Sport" wurd wääbsidjen apnimen, diar jo mä wäädstridj of uk mä spoos an spal befaade. Sportferianer kön heer an uk noch oner "Regionool" iindraanj wurd. Loodens för Sporträäskap hiar oner "Regionool" of oner "Internet-Loodens".
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Sünjhaid" wurd wääbsidjen apnimen, diar jo mä a tustant faan minsken befaade. Heer gongt det am kraankhaiden, man uk am medesiin. Dochters wurd oner "Regionool" uunmeldet.
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Weden" wurd wääbsidjen apnimen, huar am üüb en informatsjuun mä tugrip koon. Det kön wurdenbuken wees of koorden, ensiklopediin of ööder grünjleien materiool.
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]
Uun "Wedenskap" wurd wääbsidjen apnimen, diar jo mä wedenskapelk werk befaade. Det kön wedenskapelk iinrachtangen wees of priwoot persuunen. Arke fääk koon heer uunmeldet wurd.
Heer könst dü wääbsidjen uunmelde, wat uun en nordfriisk spriakwiis skrewen san. Wääbsidjen auer nordfriisk spriakwiisen üüb huuchsjiisk hiar heer ei hen. Ferlicht paase jo heer: [Diheer tekst as üüb öömrang.]