Firmy według branż i rodzaju działalności, portale i informatory branżowe, organizacje gospodarcze, odnośniki do kategorii biznesowych w poszczególnych miastach.

Kategoria ta i jej podkategorie przeznaczone są wyłącznie dla stron opublikowanych i opisanych po polsku.

W tej kategorii prosimy zgłaszać tylko strony o tematyce ogólnobiznesowej, których nie można przyporządkować do innych kategorii specjalistycznych. Katalogi firm i ofert proszę zgłaszać w odpowiednich podkategoriach.

Serwisy branżowe powinny być zgłaszane w kategoriach odpowiednich branż - po zgłoszeniu ich do tej kategorii zostaną usunięte.

Nie należy wpisywać adresów przekierowujących do innych domen (aliasów ani tzw. ramek)! Dziękujemy!

Strony o tematyce biznesowej, serwisy dla przedsiębiorców.

Kategoria ta i jej podkategorie przeznaczone są wyłącznie dla stron opublikowanych i opisanych po polsku.

W tej kategorii prosimy zgłaszać tylko strony o tematyce ogólnobiznesowej, których nie można przyporządkować do innych kategorii specjalistycznych. Katalogi firm i ofert proszę zgłaszać w odpowiednich podkategoriach.

Serwisy branżowe powinny być zgłaszane w kategoriach odpowiednich branż - po zgłoszeniu ich do tej kategorii zostaną usunięte.

Nie należy wpisywać adresów przekierowujących do innych domen (aliasów ani tzw. ramek)! Dziękujemy!

  • Firmy tylko o zasięgu ogólnopolskim,
  • Nie dodajemy stron wizytówek,
  • Nie dodajemy firm bez pełnych danych adresowych.
PRZEMYSŁ CHEMICZNY, jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego, obejmująca: 1) przemysł chemii organicznej - wytwarzający produkty na bazie węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, drewna, kauczuku, tłuszczów i innych substancji organicznych 2) przemysł chemii nieorganicznej - wytwarzający produkty na bazie takich surowców, jak: siarka, sole, fosforyty, składniki powietrza i inne materiały nieorganiczne. Do najważniejszych produktów przemysłu chemicznego należą: paliwa płynne (benzyna, oleje napędowe, oleje opałowe), gaz koksowniczy, gaz świetlny, koks, kwas siarkowy, farmaceutyki, farby i lakiery, nawozy sztuczne i tworzywa sztuczne.
Zgłaszane strony powinny zawierać dokładne dane adresowe firmy.

Istnieje odrębna kategoria dla firm oferujących sprzęt laboratoryjny, dlatego w przypadku firm oferujących produkty o powyższej tematyce prosimy o zgłoszenie strony do właściwszej kategorii.

Dobra konsumpcyjne to dobra wytworzone w celu wykorzystania bezpośrednio po nabyciu przez konsumenta. Kategoria zawiera strony firm wytwarzających i sprzedających dobra konsumpcyjne o zasięgu ogólnopolskim.
ENERGETYKA = dziedzina przemysłu obejmująca przetwarzanie. przenoszenie, gromadzenie oraz wykorzystanie energii; jej rozwój jest możliwy dzięki naturalnym zasobom energii na Ziemi, wśród których rozróżnia się zasoby regenerowane, czyli odnawialne (energia wiatrów, wód, promieni słonecznych) i nie regenerowane (energia chemiczna, paliw). Energię występującą w przyrodzie przetwarza się w energię mechaniczną, cieplną i elektryczną. ELEKTROENERGETYKA = energetyka elektryczna = dział energetyki obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej, jej przetwarzanie, przesyłanie i zużywanie. HYDROENERGETYKA = energetyka wodna = dział energetyki obejmujący przetwarzanie energii mechanicznej ruchu wody za pomocą silników wodnych. GAZOWNICTWO = gałąż przemysłu obejmująca wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystanie gazu ziemnego, węglowego i świetlnego.
Kategoria grupuje strony branży ciepłowniczej, producentów urządzeń i usług dla ciepłownictwa o zasięgu ponadregionalnym.
Zasady etyki w biznesie, CSR (Corporate Social Responsibility)- odpowiedzialność społeczna biznesu, moralność przedsiębiorcy, organizacje, inicjatywy.
Prosimy zgłaszać strony dotyczące etyki biznesu, odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), wartości i postaw moralnych przedsiębiorców.
Koncerny farmaceutyczne i inne przedsiębiorstwa związane z branżą.
Strony aptek proszę zgłaszać w odpowiedniej kategorii regionalnej.
Na stronie głównej kategorii "finanse" umieszczane będą przede wszystkim serwisy ekonomiczne o tak ogólnej treści, że trudno je przypisać do konkretnej kategorii niższego rzędu, jak również strony WWW instytucji finansowych, które prowadzą tak szeroką działalność, że nie można ich przypisać jednoznacznie do którejkolwiek z kategorii niższego rzędu
Uwaga! Do katalogu nie będą dodawane strony nastawione na zysk z programów partnerskich.
GÓRNICTWO = przemysł obejmujący ogół czynności niezbędnych do wydobywania z ziemi kopalin użytecznych. Dzieli się na pięć branż:
1) górnictwo węglowe (wydobycie węgla kamiennego i brunatnego);
2) górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
3) górnictwo surowców hutniczych (wydobycie rud żelaza, miedzi, cynku i ołowiu);
4) górnictwo surowców chemicznych (obejmuje głównie wydobycie soli i siarki);
5) górnictwo surowców budowlanych i drogowych (kwarcytów, magnezytów, dolomitów, glin ogniotrwałych i ceramicznych, gipsu, marmuru, żwiru oraz piasku).
Prosimy o zgłaszanie stron firm handlowych o zasięgu ponadregionalnym zajmujących się handlem wielobranżowym. Serwisy handlowo-biznesowe powinny zawierać treści dotyczące handlu w ujęciu ogólnopolskim. Wszystkie pozostałe firmy należy zgłaszać w odpowiedniej kategorii branżowej World/Polska/Biznes bądź też w kategorii odpowiedniej miejscowości w World/Polska/Regionalne.
Katalogi internetowe zawierające szczegółowe informacje o firmach działających na terenie Polski.
TRANSPORT = jeden z działów gospodarki, polegający na przemieszczaniu osób, rzeczy i energii. Efektem działalności transportu są usługi: przewozowe (podstawowe) oraz przeładunek, składowanie, spedycja, pośrednictwo, doradztwo itp. (pomocnicze). Nowe sektory usług transportowych tworzą: usługi lotnicze w transporcie towarowym, usługi kurierskie, usługi logistyczne. TRANSPORT LĄDOWY dzieli się na naziemny (samochodowy, kolejowy), podziemny (metro) i nadziemny (np. kolej linowa) oraz na szynowy (kolej, tramwaj) i bezszynowy (samochodowy); TRANSPORT WODNY — na morski i śródlądowy; TRASNPORT POWIETRZNY (lotniczy); TRASNPORT PRZESYŁOWY (rurociągowy, przewodowy i przenośnikowy). Ze względu na typ ładunku trasport dzieli się na TOWAROWY i PASAŻERSKI. Zależnie od zasięgu rozróżnia się transport DALEKI — odbywający się wzdłuż dróg o znacznym zasięgu i transport BLISKI — o ograniczonym zasięgu, odbywający się przy użyciu dźwignic i przenośników.
Usługi pocztowe i kurierskie.
Proszę zgłaszać jedynie strony odpowiadające opisowi kategorii.

Nie dodajemy tu "katalogów branżowych".

Nie używamy w opisach stron marketingowego języka. Opis ma rzetelnie opisywać zawartość witryny.

Dodawane witryny MUSZĄ odpowiadać opisowi kategorii.

Kategoria grupuje strony producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych.
Do kategorii wpisywane są strony posiadające treść o zasięgu ogólnopolskim. Firmy i agencje nieruchomości o zasięgu regionalnym i lokalnym prosimy zgłaszać w odpowiednich kategoriach regionalnych: World/Polska/Regionalne/(województwo)/(miejscowość). Zdecydowanie przyśpieszy to proces dodawania stron.
Działalność usługowa i produkcyjna w zakresie ochrony środowiska dotycząca: transportu, składowania, unieszkodliwiania i recyklinga odpadów, transportu i oczyszczania ścieków, oczyszczania powietrza, walki z hałasem, rekultywacji gruntów, doradztwa i obsługi prawnej w zakresie ochrony środowiska, wykonywania badań i analiz w zakresie ochrony środowiska, projektowania i wykonywania ochrony czynnej środowiska przyrodniczego. Kategoria obejmuje strony przedsiębiorstw prowadzących działalność w wymienionym wyżej zakresie na terenie całego kraju lub w skali ponadlokalnej.
Firmy prowadzące działalność jedynie w miejscu lokalizacji zgłaszane powinny być w kategorii World/Polska/Regionalne/(województwo)/(miejscowość). Uwaga: strony firm zajmujących się projektowaniem i utrzymaniem terenów zieleni proszę zgłaszać do kategorii
World/Polska/Biznes/Rolnictwo_i_leśnictwo/Ogrodnictwo/Architektura_zieleni/
strony firm zajmujących się usługami leśnymi i urządzaniem lasów prosze zgłaszać do kategorii
World/Polska/Biznes/Rolnictwo_i_leśnictwo/Leśnictwo/
Kategoria zawiera strony firm oferujących swoje usługi i produkty dla instytucji związanych z lecznictwem.
Strony z informacjami dla ludzi korzystających z usług ochrony zdrowia należy zgłaszać w kategorii World/Polska/Zdrowie. Strony instytucji o zasięgu regionalnym powinny być zgłaszane w kategorii odpowiedniej miejscowości w World/Polska/Regionalne.

W tej kategorii umieszczane są katalogi i giełdy ofert B2B (skierowane do firm).

Kategoria ta i jej podkategorie przeznaczone są wyłącznie dla stron opublikowanych i opisanych po polsku.

W tej kategorii prosimy zgłaszać tylko strony publikujące oferty i ogłoszenia dla firm

Nie należy wpisywać adresów przekierowujących do innych domen (aliasów ani tzw. ramek)!

Strony zawierające informacje regionalne należy zgłaszać w odpowiednich kategoriach regionalnych, a np. informatory teleadresowe w kategorii katalogi firm. Dziękujemy!

Folder nie obejmuje witryn firm doradztwa personalnego. W przypadku serwisu e-rekrutacyjnego administrowanego przez firmą doradztwa personalnego proszę o umieszczenie wpisu w folderze "Pośrednictwo Pracy".
Firmy oferujące produkty i półprodukty dla przemysłu.
Dziedzina gospodarki obejmująca wytwarzanie produktów rolniczych, ogrodniczych i leśnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w zakresie: - uprawy i hodowli roślin, - chowu i hodowli zwierząt, - pozyskiwania zwierząt łownych, - pozyskiwania drewna i surowców leśnych.

Prosimy o zgłaszanie tu stron z zakresu ogrodnictwa, a dotyczących produkcji, handlu produktami ogrodniczymi oraz profesjonalnego urządzania ogrodów i terenów zieleni.

Natomiast do innych kategorii należy zgłaszać strony o pokrewnej tematyce i tak:

Prosimy o zgłaszanie stron komercyjnych związanych z szeroko rozumianą sztuką i rozrywką.
PRZEMYSŁ ZBOJENIOWY - produkcja broni i sprzętu militarnego.
TELEKOMUNIKACJA = dziedzina nauki i techniki oraz działalności ludzkiej zajmująca się przekazywaniem danych (wiadomości) na odległość za pośrednictwem sygnałów, najczęściej elektrycznych. Ze względu na rodzaj przekazywanych wiadomości rozróżnia się m.in.: telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję, teledację. Pod względem zastosowania rozróżnia się telekomunikację: - POROZUMIEWAWCZĄ obejmującą realizację łączności dwukierunkowej między dwoma lub liczniejszymi punktami, np. np. telefonia, telegrafia; - ROZSIEWSZĄ obejmującą realizację łączności jednokierunkowej między jednym punktem nadawczym a dużą liczbą punktów odbiorczych, np. radiofonia, telewizja programowa); - ZBIORCZĄ obejmującą realizację łączności jednokierunkowej pomiędzy dużą liczbą punktów nadawczych a jednym punktem odbiorczym, np.telemetria, teledacja.
Nazwa powinna składać się z Nazwy przedsiębiorstwa wraz z zamieszczoną po przecinku nazwą miejscowości w której mieści się siedziba firmy. Opis powinien być w miarę ścisły składać się z informacji na temat zakresu usług.
Zbiór stron podmiotów gospodarczych świadczących usługi o zakresie ogólnopolskim.
Do tej kategorii lub podkategorii (w zależności od rodzaju usług) prosimy zgłaszać strony podmiotów gospodarczych świadczących usługi na terenie całej Polski.
Aby strona została dodana oprócz spełnienia ogólnych warunków ODP muszą na niej znajdować się pełne dane adresowe.
Wizytówki nie są dodawane do katalogu.
Strony firm zajmujących się utrzymywaniem czystości oraz szeroko pojętym sprzątaniem.

Prosimy o umieszczanie tutaj wpisów stron, które posiadają pełne dane kontaktowe na swoich stronach tj.

1. Pełna nazwa firmy

2. Adres i telefon

3. Opis działalności

Wpisując stronę do Katalogu stron https://curlie.org nie używaj przymiotników "najlepszy", "najwspanialszy", "profesjonalny" etc. Katalog nie służy promowaniu Waszych witryn, nie jest komercyjnym katalogiem, w którym umieszcza się każdy wpis i jakąkolwiek stronę. W katalogu umieszczamy tylko wartościowe strony.

Dobry wpis powinien wyglądać tak :

1. W polu tytuł proszę wpisać skróconą nazwę firmy.

2. Adres strony powinien prowadzić do strony głównej tj. np http://www.jakasnazwa.pl

3. Opis zawartości strony powinien być zgodny z profilem działalności. W opisie proszę podać gdzie znajduję się główna siedziba.

Redaktor kategorii przegląda każdą stronę pod względem : Funkcjonalności, Treści, Zasad Curlie (https://curlie.org/World/Polska/about.html), Ogólnego wyglądu

Strony z zakresu usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji prosimy umieszczać w World/Polska/Biznes/Utrzymywanie czystości: Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja Strony z zakresu maszyn, narzędzi i urządzeń do utrzymania czystości, do kategorii World/Polska/Biznes/Utrzymywanie czystości: Maszyny i narzędzia.

Redaktor zastrzega sobie prawo do skracania, usuwania, a także poprawiania tekstów i opisów zgodnie z rzeczywistą zawartością stron.

9 żelaznych zasad dodawania stron do Katalogu (przeczytaj uważnie) :

1. Nie dodawaj lustrzanych odbić (mirrors).

2. Nie dodawaj adresów URL, zawierających tę samą lub podobną treść, co strony, które już umieściłeś w katalogu. Wielokrotne zgłaszanie tej samej lub pokrewnej strony może spowodować jej/ich usunięcie.

3. Nie zgłaszaj tej samej strony pod kilkoma adresami. Np.: https://curlie.org i https://curlie.org/index.html.

4. Nie zgłaszaj stron, które przekierowują (redirect) pod inny adres.

5. Curlie nie publikuje stron z nielegalną zawartością. Przykładami treści nielegalnych są: pornografia dziecięca, materiały naruszające prawa autorskie lub materiały, które zachęcają do nielegalnych działań (na przykład do oszustwa lub przemocy), promują je i pomagają je organizować, a także materiały naruszające dobra osobiste innych osób.

6. Nie zgłaszaj stron, które nie są jeszcze ukończone (niekompletnych i zawierających komunikaty "W budowie / under construction").

7. Strony z materiałami pornograficznymi zgłaszaj do Curlieowiedniego poddrzewa Adult.

8. Strony w językach innych niż angielski powinny być zgłaszane do Curlieowiedniej kategorii w drzewie /World.

9. Nie zgłaszaj stron zawierających głównie odsyłacze do usług komercyjnych z zaznaczoną afiliacją odsyłającego.
W tej kategorii znajdują się strony firm zajmujących się publikacją książek, czasopism i multimediów.
Proszę zgłaszać tutaj strony firm zajmujących się działalnością wydawniczą własną i na zlecenie. Strony drukarni i firm poligraficznych proszę zgłaszać do kategorii: World: Polska: Biznes: Poligrafia. Strony księgarni internetowych proszę zgłaszać do World: Polska: Zakupy: Publikacje. Jeżeli na stronie wydawnictwa znajduje się oferta książkowa, której adres URL można wyodrębnić (np. http://wydawnictwo.com/ksiegarnia.htm), to można zgłosić równocześnie stronę wydawnictwa w Wydawnictwa i stronę z ofertą w World: Polska: Zakupy: Publikacje. Strony wydawnictw można też zgłaszać do odpowiedniej podkategorii regionalnej World: Polska: Regionalne: {województwo}: {miejscowość}: Biznes.
Włókiennictwo to gałąź przemysłu lekkiego zajmującego się przetwórstwem surowców na włókna, tkaniny, dzianiny itp.; obejmuje między innymi, przędzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo i inne.
Do tej kategorii prosimy zgłaszać tylko strony podmiotów gospodarczych działających w branży włókienniczej. Zgłaszane witryny powinny zawierać dokładne dane adresowe firmy.
Kategoria dla firm oferujących różnego rodzaju żywność.
Jeśli firma zajmuje się produkcją określonego rodzaju żywności, prosimy o zgłoszenie jej do odpowiedniej podkategorii.