ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
4
ಗಣಕ ಯಂತ್ರ. itrans: kampyuTar ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಗಳು.
More information

Subcategories 6

ಫೊನೆಟಿಕ್ ಕೀಲಿಮಣೆಯನ್ನು (itrans) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದೇವನಾಗರಿ, ಹಾಗು ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಲ್ಲ ತಂತ್ರಾಂಶ.
ಫೊನೆಟಿಕ್ ಕೀಲಿಮಣೆಯನ್ನು (itrans) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದೇವನಾಗರಿ, ಹಾಗು ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಲ್ಲ ತಂತ್ರಾಂಶ.

Other languages 89

Last update:
February 4, 2019 at 6:15:08 UTC
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಆಟಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ
ಮನೆ
ಸುದ್ಧಿ
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
ಪ್ರಾಂತೀಯ
ವಿಜ್ಞಾನ
ಸಮಾಜ
ಕ್ರೀಡೆ
All Languages
ಕಲೆ
ವ್ಯಾಪಾರ