Suggest a Site to Curlie

 Thank you for your interest in Curlie. Suggesting a site is easy, but before you proceed with the site submission form, we ask that you do two things:

 1. Please take a moment to review some of our submission policies and instructions. It is important that you understand these policies.  Failure to understand and follow these policies generally will result in the rejection of a submission. 
 2. Please check to be sure that this is the single category you think your site should be listed in. Curlie has a rich subject tree, and it helps everyone if you search around for the best category. This also helps expedite our review of your site. 
EXAMPLE:

A site on Breast Cancer should be submitted to:

Top: Health: Conditions and Diseases: Cancer : Breast Cancer not

Top: Health: Conditions and Diseases

This is an important distinction in the world of web categorization, and it ensures speedy processing of your site.

Please note: We are not a search engine and pride ourselves on being highly selective. We don't accept all sites, so please don't take it personally should your site not be accepted.

Տեղեկագրու­թյունԿրթություն
Are you sure this is the most descriptive category for your site? If you are unsure, please take a little extra time in searching the directory and find the most appropriate category.

Keep the description of your site brief - no longer than 25-30 words. A well-written, objective description will make listing your site easier.
 • Do not use any HTML tags
 • Write in complete sentences and/or descriptive phrases using proper grammar, punctuation and correct spelling.
  • Do not use ALLCAPS in your description.
  • Avoid capitalizing every word in a sentence.
 • Do not repeat the title of your site in the description.
 • Avoid using promotional language and strings of key words and search terms. Words and phrases like 'cool' and 'best darn site' will be removed.

Submission Agreement

Համաձայն Curlie- ի կայքի դիտարկման փոխարեն ես հանձնում եմ, ես համաձայն եմ
 • Կորելի Գաղտնիության քաղաքականություն եւ Օգտագործման պայմաններ:
 • Curlie- ի այս կամ որեւէ այլ կայքի ընդգրկման, տեղաբաշխման, բացառման կամ հեռացման հետ կապված որեւէ հայցից կամ Curlie Directory- ում հայտնվող որեւէ կայքի անվանումը կամ նկարագրությունը, եւ
 • Curlie- ին շնորհելու ոչ բացառիկ, ռոյալտից ազատ լիցենզիա, իմ ներկայացման ժամանակ օգտագործելու, հրատարակելու, պատճենելու, խմբագրելու, փոփոխելու կամ ստեղծելու ածանցյալ աշխատանքները:
Ես նաեւ գիտակցում եմ, որ Curlie- ն անփոփոխ խմբագրական հայեցակետ է որոշելու գրացուցակի կառուցվածքը եւ բովանդակությունը եւ այն, որ կայքի տեղադրումը ենթակա է փոփոխման կամ վերացման ցանկացած ժամանակ, ես չեմ կարող ապավինել կայքի ընդգրկման որեւէ կողմին: գրացուցակը: (այսինքն, «ներկայացնելը» նշանակում է Ձեր կայքի տրամադրման անվանումը եւ նկարագրական տեղեկատվությունը, այլ ոչ թե իրական կայքը կամ դրա բովանդակությունը):
I have read and understand the submission guidelines, and I'm ready to suggest my site