කලා
4
කලා, කුසලතා, පරිකල්පනය, මූර්ති, සෞන්දර්ය, පාරිසරික, මධ්‍යස්ථ කලා, භාව ප්‍රකාශන, කථනය, තර්කණ‍ය, ලලිත කලා, පිළිබ ඳ විස්තර ඇතුලත් වෙබ් අඩවි මෙම වර්ගීකරණයට අයත් වේ. ( සිංහල අනුවාදය - උපුටා ගැනීම Britannica.com )
More information
කව්මුතු
කව්මුතු කවි සිතුවිලි, ගීත සහ නිසඳැස්.
කවි සිතුවිලි
කවි සිතුවිලි නිර්මාණ අදහස් හා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
කවියට පෙම් බැඳ
කවි, සංකල්පනා, සිතුවම් හා හිත මිතුරු සහෘදයන් පිළිබඳ තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
මාක්ස්වාදීන්ගේ අන්තර්ජාල ලේඛනාගාරය
මාක්ස්වාදීන්ගේ අන්තර්ජාල ලේඛනාගාරය , කාල් මාක්ස් සහ ෆෙඩ්රික් එංගල්ස, වී. අයි. ලෙනින්, ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
මාක්ස්වාදීන්ගේ අන්තර්ජාල ලේඛනාගාරය
මාක්ස්වාදීන්ගේ අන්තර්ජාල ලේඛනාගාරය , කාල් මාක්ස් සහ ෆෙඩ්රික් එංගල්ස, වී. අයි. ලෙනින්, ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.
කව්මුතු
කව්මුතු කවි සිතුවිලි, ගීත සහ නිසඳැස්.
කවි සිතුවිලි
කවි සිතුවිලි නිර්මාණ අදහස් හා තෙ‍ාරතුරු ඇතුලත් වේ.
කවියට පෙම් බැඳ
කවි, සංකල්පනා, සිතුවම් හා හිත මිතුරු සහෘදයන් පිළිබඳ තොරතුරු වි‍ස්තර සහිතව ඇත.

Other languages 91

Last update:
June 16, 2016 at 4:15:04 UTC
කලා
ව්‍යාපාරික
පරිගණක
සෙල්ලම්
සෞබ්‍යය
නි‍වස
ප්‍රවෘති
වි‍නෝදාත්මක
නිර්දේශ
ප්‍රාදේශීය
විද්‍යාව
සාප්පු ස‍වාරි
සමාජීය
ක්‍රීඩා
All Languages