O Galego é unha lingua falada no Nordeste da Península Ibérica, na rexión coñecida como Galicia. Na idade media Galicia foi un reino independente a partir do cal recuperouse o este da Península das mans dos musulmáns.

A medida que os territorios foron conquistados a lingua falada daquela en Galicia (coñecida como Galego-Portugués) estendeuse cara o Sur onde hoxe en día atopase Portugal, onde máis tarde evolucionaría polo seu propio camiño dando orixe o Portugués.

Galicia cando a Idade Media chegaba o seu fin caeu baixo o dominio do Reino Español, situación que dura ata os nosos días. O Galego creceu separado do Portugués e recibindo máis influencia do Español, especialmente cando os españois castigaron o uso da lingua, comezando os "Séculos Escuros" da literatura galega, que prolongáronse durante máis de catrocentos anos. Non foi ata o século dezanove que o galego comezouse a falar de novo nas escolas usándoo escritores locais e poetas.

Nos nosos días o Galego e a lingua oficial, antes co Castelán, na Comunidade Autónoma Galega, e é falado ou entendido por a maioría da poboación. Publícanse libros, musica e películas en Galego, e hai canles de televisión que emiten nesta lingua as vintecatro horas o día.


Galego is a language spoken in the northwestern of Spain, in the region known as Galicia.

In the Middle Age Galicia was an independent kingdom, the base from which the west coastal lands (known today as Portugal) were recovered from the hands of the Muslim.

As territories were being conquered the language spoken at that time in Galicia (known as Galego-Portugues) was adopted by them, and later evolved in its own way; this is the origin of Portuguese.

The mainland (Galicia) felt later, when the Middle Age was reaching its end, under the domain of the spanish kingdom, and so has remained until today. Galego growth separated from Portuguese and receiving more influence from Spanish, specially after the spaniards punished the use of the language, starting the "Dark Age" of Galician literature, which lasted for almost 400 years. It wasn't until the 19th century that Galego started being taught again at the schools and used by local writers and poets.

Today Galego is the official language, before Spanish, within the Autonomous Community of Galicia, and is spoken or understood by virtually all the population. Books, musics and films are published in Galego, and there's a local TV chanel (TVG) which broadcasts in this language 24 hours a day.

Language: Galician - ISO 639a: gl, NISO Z39.53: gag
Resources: /Science/Social_Sciences/Language_and_Linguistics/Natural_Languages/Indo-European/Italic/Romance/Galician/ - Other: Ethnologue
Countries [Common codes]: Spain [.es]

Finalmente tamén existe unha versión do directorio en galego, que atopase diseñada especialmente para nenos e xóvenes, a cal posue ligazóns a sitios que no seu momento foron coidadosamente seleccionados para este público.
Sitios sobre actividades culturais, artísticas, eventos, institucións artísticas, galerías e organizacións.
Webs en galego, cun contido claramente adicado a Artesanía ou Artesáns, sexan ou non galegos.

Engadiríamos neste directório ademais, aquelas webs que pudendo ter caracter comercial, de empresa, ou de organismos oficiais, teñan un contido dabondo interesante e claro no referinte a artesanía ou artesáns, ainda que o séu derradeiro fin sexa a súa promoción para a venda.

As Webs adicadas tan só a venda de productos artesáns, que non dispoñan de información adicional do tipo, como se fai, datos do autor, materiais empregados, etc... terán que ser engadidas nos seguintes directorios:

Sitios de tendas ou de compras por Internet deben ir á categoría: Top: World: Galego: Negocios: Compras

As Empresas que fabrican ou venden ó por maior artículos terminados dirixidos ó consumidor final. Top: World: Galego: Negocios: Productos de consumo

Os recursos rexistrados nesta categoría deben estar en galego e estar enmarcados dentro da tematica das ciencias ou da tecnoloxía, sempre sen contido comercial.
A Ciencia é " O conxunto dos sistemas de coñecemento con obxecto e métodos de estudo determinados e baseados en leis obxectivas que se poden verificar." (Dicionario da Real Academia Galega)
Esta categoría é para sitios en galego, de caracter non comercial e relativos o deporte.
Conten sitios en galego que tratan da educación, pedagoxía, fomación, ou aprendizaxe en xeral. Información específica para mestres e alumnos. Materiais didácticos, convocatorias, formación...
Sitios de ensino primario van en Rexional no seu respectivo municipio.
Sitios de ensino secundario van en Rexional na categoría provincial de educación que lle corresponda.
Paxinas en galego relacionadas co mundo dos ordenadores, dende Internet, software, hardware...
A categoría Lecer está adicada a sitios en galego sobre hobbis, actividades e pasatempos concebidos para pasar o tempo de lecer. O propósito da categoría es informar sobre a multitude de opcións que existen para divertirse dunha forma xeral, os sitios que están concebidos para a diversión nunha área xeográfica concreta deberá listarse nesa área en Rexional.

Si a vostede gústalle facer actividades ao aire libre, practicar o tiro ao branco, os autos, avións, cométalas ou colecciona artigos, esta categoría é para vostede.
Si busca chistes, humor ou unha boa comida na nosa sección de gastronomía, esta categoría é para vostede.
Tamén é para os scouts, os donos de mascotas, os radioafeccionados, as persoas que gustan o modelismo, a tauromaquia, o tabaco e ata os trens e ferrocarrís, en fin toda a xente que queira divertirse.

Enderezos de webs de medios de comunicación, como radio, televisión e xornais ou publicación, sexan en papel ou dixitais.
Sitios sobre actividades económicas e empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, incluíndo industrias, consultoría, transportes, finanzas, asociacións e cámaras empresariais, buscadores de empresas, compañías e tendas.
A categoría de Negocios encontrase estructurada de tal xeito que o seu sitio pode ser engadido dentro DUNHA SOA SUBCATEGORÍA.

Baseándonos no anterior, os sitios que serán aceptados nalgunha subcategoría, son os que contan con:

  1. Información completa ou suficiente para que os visitantes comprendan a actividade da súa empresa e os productos/servicios que ofrece.
    • Os sitios con unha páxina en total, teñen menos probabilidades de ser aceptados. Recorde que o sitio é visitado Por Persoas e o contido e utilidade que ofrece é un factor fundamental.
    • Os sitios que venden directamente ao público ou aqueles que venden a través de Internet, facendo envíos a nivel nacional, deben ser enviados para a súa consideración á categoría Compras
  2. Non estar listados na actualidade e suxerilo só á categoría máis axitada.
    • Sitios xa listados no son aceptados novamente. Suxerir a categoría adecuada axiliza o listado de seu sitio e evita a súa eliminación por non ser suxerido na categoría axeitada.
O obxetivo desta categoría consiste en agrupar sitios que:
a)Se refiren ó estudio, acceso e uso da información.
b)Recopilan datos concretos, introducións xerais sobre un tema, e aclaracións terminolóxicas.
c)Correspondense coas obras de refererencia tradicionais e coas institucións que son fontes de información.
d)Cubren diversos eidos temáticos que pola súa xeneralidade non poderían incluirse noutra categoría do Curlie.
Esta categoría é para sitios en galego que describan varios países ou continentes. Os sitios que no cumpran con esta condición serán movidos á subcategoría que lle corresponda.
Os sitios e as descricións dos sitios deberán estar en galego. Os links a sitios en inglés deben estar na categoría Regional, non aquí.
Sitios de recursos médicos e de saúde, así como asociacións e organizacións específicas da Comunidade Autónoma de Galicia.
Únicamente enviar sitios relacionados coa saúde a un nivel rexional. Sitios con interese dun área local ou ciudade de calquer tipo, deberán ser enviados á subcategoría correspondente.

Sitios sobre venda de produtos deberán ir á categoría: Top: World: Galego: Negocios

Aquí só listaránse organizacións cuxo ámbito de actuación sexa a Comunidade Autonóma Galega.
Todo o relativo a asociacións, consellos, dereito, familia, filosofía, fundacións, xenealoxía, xente, goberno, historia, inmigración, organizacións, política, relixión, solidariedade, traballo e temas relacionados.
Non se listarán as organizacións que poidan ter relación con algunha outra categoría, por exemplo saúde, negocios, discapacitados, medios de comunicacións, tecnolóxicas e demais.
Todo recurso en outro idioma quen non sexa galego e que teña que ver con historia debe ser enviado a súa categoría correspondente.
Todo recurso en otro idioma que no sea gallego y que tenga que ver con historia debe ser enviado a su categoría correspondiente.
Resources related to history in languages other than Galician must be submitted under its corresponding category.