Curlie

Còpia RDF de Curlie

Hi ha còpies RDF de la base de dades Curlie disponibles per descarregar.

Tingueu en compte que poden ser força grans, i que el vostre navegador pot tenir problemes per baixar-les; pot ser que intenti descomprimir-vos-les o interpretar-vos-les. Podeu estar raonablement segur que el problema no és en aquest punt.

Els canvis en el format dels fitxers RDF es descriuen aquí. Consulteu-los sovint.

Tots els fitxers que facilitem són aquí. A sota trobareu alguns dels més habituals. Si podeu, potser haureu d'utilitzar els fitxers UTF-8 (els que tenen .u8 al nom). Probablement, els fitxers en brut es retiraran en algun moment.

Les dades de Curlie (RDF) no estan disponibles actualment a causa de problemes tècnics. Visiteu el nostre fòrum de notícies i més informació.