Curlie

Användare av data

Curlie-data används av ett antal webbplatser, sökmotorer och kataloger. En lista över dessa hittar du här. Curlie har inget inflytande över när dessa webbplatser uppdaterar sitt innehåll. Curlie:s licensavtal innehåller mer information.

Upphovsrätt

För att Curlie Project Inc. ska kunna försvara sig i händelse av att en tredje part inkräktar på företagets egendom och varumärken, och för att du ska komma ifråga som medverkande i Curlie, överlåter du till Curlie Project Inc. alla rättigheter till material (oavsett om det handlar om länkbeskrivningar, innehåll i skriftlig kommunikation, katalogstruktur, och så vidare) som du har skapat och bidragit med till Curlie eller i framtiden kommer att skapa och bidra med till Curlie. Som motprestation ger Curlie Project Inc. dig på licens en icke-exklusiv, royaltyfri rätt att använda det material som du har skapat och bidragit med till Curlie. Du intygar också att du har alla rättigheter som krävs för att tillåta att det material du har bidragit med eller kommer att bidra med för att användas av Curlie får distribueras ett ospecificerat antal gånger. Du förbinder dig att lägga fram all information som Curlie Project Inc. rimligen kan begära av dig i händelse av att anklagelser framförs att det material du bidragit med inkräktar på en tredje parts upphovsrätt.

Inget i dessa riktlinjer kan användas i en juridisk konflikt med Curlie Project Inc. eller några av dess affilierade, anställda, chefer eller dess styrelse. I utbyte mot att du får tjänstgöra som redaktör, avstår du från du alla anspråk som på något sätt är kopplade till, eller påstås vara kopplade till din ställning eller din aktivitet som redaktör.

Vi förbehåller oss rätten att bestämma katalogens innehåll och struktur. Vi förbehåller oss rätten att rata, radera, eller redigera dina bidrag efter eget skön. Dessa riktlinjer, och alla andra regler som reglerar Curlie:s arbete, kan komma att ändras när som helst, med eller utan förvarning.