Curlie

Użytkownicy danych

Dane Curlie są wykorzystywane przez liczne strony internetowe, wyszukiwarki i katalogi. Ich listę można znaleźć tutaj. Curlie nie ma wpływu na to, kiedy strony te uaktualniają swoje dane. Szczegóły korzystania z danych Curlie zawarte są w licencji Curlie.

Informacja o prawach autorskich

Celem umożliwienia firmie Curlie Project Inc. podjęcia odpowiednich działań w wypadku naruszenia prawa przez osoby trzecie oraz w zamian za możliwość uczestniczenia w Curlie Katalogu, niniejszym przyznajesz firmie Curlie Project Inc. prawo autorskie do całego materiału (opisów stron, treści korespondencji, struktury katalogu, i innych) stworzonego dla i przesłanego do Curlie oraz tego, który stworzysz i prześlesz do Curlie w przyszłości. Jednocześnie firma Curlie Project Inc. udziela Ci niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie materiału, który przesyłasz do Curlie. Gwarantujesz ponadto, że posiadasz wszystkie potrzebne prawa do rozpowszechniania materiału, który przesłałeś lub prześlesz do Curlie. Zobowiązujesz się do udzielenia wszelkich informacji firmie Curlie Project Inc., w przypadku gdyby osoby trzecie wniosły pretensję, że materiał który przesyłasz narusza ich prawa autorskie.

Nic w tym Poradniku nie może stanowić podstawy do roszczeń prawnych wobec Curlie czy firmy Curlie Project Inc. ani żadnych firm z nią związanych, jej pracowników, kierowników ani dyrektorów. W zamian za możliwość służenia jako redaktor-ochotnik zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń związanych z, wynikających lub roszczących sobie prawo do wynikania z Twojego statusu redaktora lub działań redaktorskich.

Rezerwujemy sobie prawo do daleko posuniętej dowolności w określaniu zawartości i struktury katalogu. Możemy odrzucać, kasować lub redagować zgłoszenia według własnego uznania. Możemy zmienić treść tego Poradnika i jakiejkolwiek innej zasady przyjętej w Curlie w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.